معرفی

مشخصات فردی

عبداله چاره جولنگرودی

نام - نام خانوادگی : عبداله   چاره جولنگرودی

پست الکترونیکی : a_charehjoo@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آزاد اسلامی واحد شرق گیلان،لاهیجان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی

-مدیرگروه الهیات –دینی وعربی ازسال 1382تا1390

-مدیرگروه الهیات –فقه ومبانی حقوق اسلامی 1392-1390

-مسئول کمیته برنامه ریزی ومالی بسیج اساتید دانشکده ادبیات فارسی وزبان های خارجی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ازسال 1385 به مدت یکسال -مدیرگروه الهیات –دینی وعربی ازسال 1382تا1390

-مدیرگروه الهیات –فقه ومبانی حقوق اسلامی 1392-1390

-مسئول کمیته برنامه ریزی ومالی بسیج اساتید دانشکده ادبیات فارسی وزبان های خارجی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ازسال 1385 به مدت یکسال عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)

محل خدمت : دانشکده حقوق-علوم سیاسی،اقتصادی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی گروه الهیات

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-01

عبداله چاره جولنگرودی
عبداله چاره جولنگرودی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق-علوم سیاسی،اقتصادی
مرتبه علمی :
    مربی
^